Terms and conditions

Terms and conditions for International Charter Expo

Pisano redom na hrvatskom pa na engleskom jeziku.
Written in order: Croatian and then English language.

 1. OPĆE ODREDBE

Ova ponuda / prijavnica istodobno predstavlja jednostrani ugovor koji obvezuje stranku na izvršenje. Potpisom ugovora /uplatom po ponudi, izlagač potvrđuje sudjelovanje na sajmu i prihvaća sve uvjete i cijene te rokove organizatora navedene u međusobnoj komunikaciji e-mailom, te u skladu sa općim uvjetima ove ponude. Potpisom ugovora / uplatom osoba potvrđuje da je ovlaštena zastupati svoju tvrtku.

U daljnjem tekstu potpis ugovora izjednačen je sa uplatom po ovoj ponudi.

 

 1. GENERAL PROVISIONS

This proforma invoice / application represent a unilateral agreement which binds signee to execution. By signing this contract, as well as / or by paying the amount on this proforma invoice, the exhibitor confirms participation on the expo and accepts all terms, conditions and deadlines of the organizer. By signing the application, as well / or by paying the amount on this proforma invoice, the person signed confirms that she/he is authorized to represent the named company.

In further text signing of the contracts is synonym to executing payment.

 

 1. PRIJAVA

Potpisom ovog ugovora o sudjelovanju na sajmu izlagač i organizator pismeno zaključuju ugovor o zakupu izložbenog prostora i dodatne opreme. Prijavnica je neopoziva i obvezuje izlagača. Organizator pridržava diskrecijsko pravo da samostalno i konačno odluči o prihvaćanju svake pojedinačne prijave, te da – u roku 30 dana od prijema obavijesti izlagača o njezinomu eventualnom neprihvaćanju. Sve prijave za izlaganje odnose se samo na prijavljene tvrtke. Prijavljeni izlagač nema ovlasti drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi davati u podzakup ustupljeni mu izložbeni prostor, a ukoliko to ipak učini, bit će isključen sa sajma.

U izložbenom prostoru izlagač ima pravo izlagati samo artikle i promovirati partnere kojih je proizvođač ili ovlašteni zastupnik. Pored toga, izlagač na sajmu može izlagati isključivo opremu i proizvode koje je naznačio u prijavnici, dosljedno se pridržavajući odredaba iz prijavnice i ugovora o izlaganju, uz obvezu da najkasnije 14 dana prije održavanja sajma organizatoru dostavi na odobrenje popis usluga koje namjerava pružiti i eksponata koje ima namjeru izlagati.

 

 1. REGISTRATION

By signing the application for participation on the expo, exhibitor and organizer are signing a written agreement on lease of exhibiting space and additional equipment. The application is irrevocable and binding for the exhibitor. The organizer reserves the discretionary right to independently and finally decide on acceptance of each application and to inform the exhibitor within 30 days of submission about the possible rejection. All applications for exhibiting refer only to registered companies. Registered exhibitor has no authority to sublease his assigned exhibition space to other physical or legal entity and if he does so, shall be excluded from the expo.

Exhibitor is entitled to exhibit in his exhibition space only products which he manufactures or promote the partners as their authorized dealer. In addition, exhibitor can only exhibit equipment and products listed in the application form, consistently adhering to the provisions stated in the application form and exhibition agreement, with the obligation to submit to the organizer the list of services and exhibits he intends to exhibit at least 14 days prior to the fair for approval. Registrations of exhibitors can be rejected due to any failure of compliance to terms& conditions.

 

 1. IZLOŽBENI PROSTOR

Organizator nudi izlagačima uređeni i neuređeni izložbeni proctor; izlagač može naručiti i dodatnu opremu, za što će mu organizator ispostaviti račun. Dodatna se oprema može naručiti kod treće tvrtke koja mora biti pismeno odobrena od strane organizatora. U slučaju da izlagač sam uređuje prostor, dužan je pridržavati se propisa o tehničkoj zaštiti, te uputa organizatora, kao i standarda uobičajenih za sajmove. Izlagači se obvezuju koristiti zakupljeni prostor tako da ne ometaju rad organizatora, ostalih korisnika usluga, tj.izlagača, instalatera opreme i posjetitelja. Izlagač koji sam uređuje prostor dužan je prijaviti način uređenja i tvrtku izvođeča radova. Organizator mora pismenim putem odobriti radove i izvođače te o tome obavijestiti izlagača unutar 14 dana od primitka zahtjeva. Organizator pridržava pravo uskraćivanja odobrenja.

Izlagač je dužan sve izložbene eksponate dopremiti najmanje 12 sati prije službenog otvaranja sajma, a ukoliko iste ne dopremi u spomenutom roku, a o razlozima ne podnese pismeno obrazloženje, organizator je, računajući od tog trenutka, ovlašten slobodno raspolagati ustupljenim prostorom bez dodatnih objašnjenja izlagaču. Navedeno pravo uključuje ovlasti pražnjenja prostora i njegovo nesmetano ustupanje trećem korisniku, a izlagačeva je dužnost da organizatoru isplati nadoknadu u punom iznosu za sve dane trajanja cijelog sajma,kao i da podmiri troškove pražnjenja prostora od unesenih stvari.

Unutar prijavnice izlagač može izabrati poziciju izložbenog prostora u skladu sa aktualnim tlocrtom sajma. Tražena pozicija mora biti odobrena od organizatora, a on može izmjeniti istu ako je potrebno zbog prilagođavanja tlocrta tehničkim uvjetima. Dužnost organizatora je obavijestiti izlagača prije početka sajma. Nadalje, izlagač unajmljuje površinu sa pripadajućom opremom dok je oblik, kao i položaj tog prostora podložan promjenama sa strane organizatora. Štandovi su izgrađeni od oktanorm konstrukcije, opremljenji rasvjetom, strujom i tepihom. Mogu se naručiti i dodatci kao namještaj, grafike i uređaji. Organizator ne preuzima odgovornost za estetske detalje niti kvalitetu navedenog.

 

 1. EXHIBITION SPACE

Organizer offers to exhibitors furnished or unfurnished exhibition space while the exhibitor can order additional equipment for which he will be issued an invoice by the organizer. Extras can be ordered by a third company but it must be approved in writing by the organizer. In case the exhibitor is furnishing the space by himself, he is obliged to comply with the technical protection regulations and instructions of the organizer as well as the common fair standards. Exhibitors are obliged to use the leased space so as not to disrupt the work of organizer, other users of services, i.e., exhibitors, visitors or equipment installers. If the exhibitor is building or furnishing his own booth, he must report this to the organizer at registration. The organizer can approve or deny the contractor and/or building techniques within 14 days of receiving the request.

The exhibitor is obliged to deliver all exhibits at least 12 hours prior to official expo opening, and if those are not delivered in the aforementioned period, for which the exhibitor did not submit the written explanation on the reasons, the organizer is entitled from that moment to freely dispose with the provided space and without further explanations to the exhibitor. Stated right includes authorities for emptying the space and its unhindered transfer to the third party while it is exhibitor’s obligation to reimburse the organizer the full amount for complete duration of the expo, as well as to pay the costs for the emptying the space.

Within the application form the exhibitor has the possibility to choose a position and form of his booth. The organizer has the right to adjust the form and move the position of the booth for technical reasons. The exhibitor must be informed about this change before the beginning of the expo. The booths are built from oktanorm walls, equipped with lights, electric sockets and carpeting. Extras like furniture, graphics and appliances can be ordered as well. The organizer does not hold responsibility for the quality of this equipment.

 

 1. OTKAZ SUDJELOVANJA

Ukoliko izlagač pismeno predloži povlačenje svoje prijave o sudjelovanju, organizator samostalno odlučuje o spomenutom povlačenju. Stranke, tj. organizator i izlagač, suglasno prihvaćaju da organizator ne mora prihvatiti otkaze podnesene 30 dana ili manje do početka održavanja sajma, te da će u tom slučaju podnositelju prijave fakturirati najmanje 80% iznosa navedenog u cjeniku.

Ukoliko izlagač predloži povlačenje svoje prijave 30 ili više dana prije početka sajma, a organizator to povlačenje prihvati, stranke su suglasne da će organizator naplatiti 20% od iznosa naznačenog u cjeniku.

 

 1. CANCELLATION OF PARTICIPATION

In case the exhibitor withdraws the application for participation in writing, the organizer independently decides on the mentioned withdrawal. Parties, i.e., organizer and exhibitor, agree that the organizer does not have to accept cancellations submitted 30 days or less prior to the beginning of the fair.
In this case, the applicant will be invoiced 80% of the amount stated in the pricelist.

In case the exhibitor withdraws the application 30 days or more, prior to the beginning of the expo, and the organizer accepts the withdrawal, parties agree that the exhibitor will be invoiced for the 20% of the amount stated in the pricelist.

 

 1. CIJENE, UVJETI I NAČIN PLAĆANJA

Potpisom ove prijavnice izlagač prihvaća cijene izlaganja te obvezne troškove navedene u prijavnici. Cijene su navedene i plaćaju se u Kunama ili Eurima na račun tvrtke. Na sve navedene cijene obračunava se PDV. U skladu sa Zakonom o PDV-u, reverse charge se primjenjuje za inozemne kupce. Sve obaveze izlagača moraju biti podmirene prije početka sajma, u protivnom izlagaču će biti zabranjeno sudjelovanje na sajmu. Popusti se odobravaju u skladu sa objavljenim cjenikom, te vrijede isključivo za plaćanja unutar određenih vremenskih perioda. Popust unutar ponude može se opozvati ukoliko se plaćanje ne izvrši na vrijeme.

Nadoplate po unaprijed definiranim iznosima mogu se primjenjivati za dodatne proizvode i usluge. Za izlagače čiji postupci su uzrokovali dodatni trošak za organizatora, nadoplata također može biti obračunata nakon završetka sajma. Trošak uključuje materijalnu i nematerijalnu štetu kao oštećenje tepiha, zidova, namještaja, povreda kućnih pravila dvorane (pušenje i sl.) te narudžbe dodatnih sajamskih usluga.

Prihvaćanjem ove ponude / ugovora, izlagač prihvaća popuste, rokove i načine plaćanja.

Reverse charge ili prijenos porezne obveze primjenjuje se po članku 17. st.1, Zakona o PDV-u.

 

 1. PRICES, CONDITIONS AND PAYMENT TERMS

By signing this application form, the exhibitor accepts the prices for exhibition and obligatory costs stated in the application form. Prices are listed and payable in Kuna or Euro on the organizers’ account; VAT is charged on all listed prices. According to Croatian and European VAT regulations, reverse charge applies. All financial obligations of the exhibitor must be fulfilled by the beginning of the expo or he/she will not be permitted to participate. Discounts are approved in accordance to published price list and valid only for payments within the designated periods. A discount in the offer can be revoked if the payment is not executed in time.

Surcharges can apply for additional goods and services in predefined amounts. Also, a surcharge can be added post expo; for exhibitors whose actions have caused additional expenses for the organizer. This includes material and non-material damage; carpets, walls, furniture, house rules of the expo hall (smoking, littering etc) as well as ordering additional expo services.

By accepting this agreement exhibitors accept all prices, discounts and deadlines.

Reverse charge applies according to Croatian VAT regulation čl.17.st.1.

 

 1. PROMJENA TERMINA I MJESTA ODRŽAVANJA SAJMA

Promjena termina održavanja sajma, dakle skraćivanje, produživanje, privremeno zatvaranje (djelomično ili u cjelosti) ili odgoda termina zbog nepredviđenih okolnosti, ne povlači za sobom pravo izlagača na nadoknadu štete od organizatora. Organizator je u tom slučaju obvezan što hitnije obavijestiti izlagače o navedenoj promjeni i novom terminu održavanja sajma a izlagač nema pravo otkazati sudjelovanje. U slučaju potpunog otkazivanja sajma izlagač ima pravo na povrat uplaćenih sredstava umanjene za troškove bankovnih transakcija.U slučaju promjene lokacije za više od 150km, izlagač ima pravo otkazati izlaganje uz povrat uplaćenih sredstava umanjenih za bankovne troškove.

 

 1. CHANGE OF DATES AND VENUE OF THE EXPO

Change of dates of the expo, hence shortening, extension, temporary closure (partial or complete)or postponement due to unforeseen circumstances, does not imply the exhibitor’s right to indemnification from the organizer. In this case, the organizer is obliged to inform the exhibitors promptly about the mentioned change and new dates of the expo. The exhibitor does not have the right to cancel his participation. In case of complete cancelation of the expo, the exhibitors are entitled to a full refund reduced for bank fees. In case of change of venue for more than 150km the exhibitor is free to cancel participation with refund of paid fees, reduced for bank fees.

 

 1. OSIGURANJE

Osiguranje izložaka na sajmu isključiva je obveza izlagača. Organizator ne odgovara za štetu na eksponatima nastalu djelovanjem više sile, vremenskih nepogoda ili drugih faktora. Tijekom sajma i angažiranja prostora, izlagač je za radnog vremena sajma osobno ili putem svog zastupnika, dužan neprekidno boraviti u prostoru vodeći brigu o svim izlošcima i opremi o vlastitom trošku. Organizator ne odgovara za bilo kakav oblik štete ili gubitka na stvarima i opremi u vlasništvu ili najmu izlagača, nastalu zbog nepažnje, krađe, požara i slično, unutar prostora održavanja sajma. Izlagač je dužan posebnu pažnju posvetiti opremi ili drugim eksponatima koji takvu pažnju zahtijevaju jer spadaju u kategoriju lako zapaljivih ili na drugi načinopasnih stvari, te ukoliko bi zbog njih – ili na bilo koji drugi način – krivnjom izlagača nastala šteta organizatoru, izlagač ju je obvezan nadoknaditi sukladno računu koji će mu ispostaviti organizator.

 

 1. INSURANCE

Insurance of the exhibits at the fair is the sole obligation of the exhibitor and the organizer is not liable for the damage of the exhibits caused by force majeure, weather conditions or other factors. During the fair and utilization of the space, exhibitor is obliged to constantly reside in the exhibiting space during opening hours, personally or through their representative, taking care of the exhibits and equipment at his own expense. The organizer is not liable for any form of damage or loss of the property and equipment owned or leased by the exhibitor, incurred due to negligence, theft, fire etc., within the exhibition area. The exhibitor is obliged to pay special attention to equipment or other exhibits which require such attention because they are categorized as highly flammable or otherwise dangerous objects, and if due to them – or in any other way – by exhibitor’s fault, the damage is caused to the organizer, the exhibitor is obliged to reimburse it according to the invoice issued to him by the organizer.

 

 1. RADNO VRIJEME SAJMA

Radno vrijeme sajma je od 10 do 18 sati, osim posljednjega dana sajma, kada traje od 10 do 16 sati. Izlagači i posjetitelji su slobodni koristiti sajamski prostor 2 sata prije početka i nakon kraja radnog vremena. Organizator može samostalno produžiti radno vrijeme jednog sajamskog dana, o čemu će pravodobno obavijestiti izlagače. Predstavnik tvrtke izlagača dužan je ostati unutar izložbenog prostora najmanje četvrt sata prije početka i napustiti svoj izložbeni prostora najranije četvrt sata nakon isteka. Izlagači ne mogu napustiti svoje izložbene prostore do zatvaranja sajma. Naknada za napuštanje sajma / izložbenog prostora prije propisnog zatvaranja biti će dodatno obračunata u iznosu 1/4 cijene izložbenog prostora po važećem cjeniku.

 

 1. EXPO OPENING HOURS

Opening hours are every day from 10 a.m. to 6 p.m., except the last day of the fair when it is from 10 a.m. to 4 p.m. The exhibitors and visitors are welcome to use the expo hall 2 hours before and after the opening hours. The organizer can independently extend the opening hours on one day of the expo, of which he will notify the exhibitors in due time. A representative of the exhibiting company is obliged to be in the exhibition space at least fifteen minutes before the opening and leave the exhibition space earliest fifteen minutes after the closing hour. The exhibitors are not allowed to vacate their booths before the closing of the expo. If done so, the exhibitor will additionally be charged a fee of 1/4 list price of his booth.

 

 1. DIREKTNA PRODAJA, PREZENTACIJE I DRUGI DOGAĐAJI ZA VRIJEME SAJMA

Za direktnu prodaju svojih proizvoda izlagač je dužan pribaviti sva odobrenja i ispuniti sve uvjete u skladu s pozitivnim zakonskim propisima, te – uz popis proizvoda koje namjerava prodavati tijekom sajma – zatražiti i pismenu suglasnost organizatora. Sve prezentacije, ili drugi događaji koje izlagač želi organizirati unutar svoga sajamskog prostora, uključujući i catering, moraju se prethodno, pismenim putem, najaviti organizatoru koji samostalno odlučuje o odobravanju njihovog održavanja.

 

 1. DIRECT SALES, PRESENTATIONS AND OTHER EVENTS DURING THE FAIR

For direct sales of his products, exhibitor shall obtain all approvals and meet all requirements in accordance with applicable legislation, and – along with a list of products that he intends to sell during the fair – seek written permission from the organizer. All presentations or other events that the exhibitors intends to organize within his exhibition space, including catering, must be announced in advance in written form to the organizer, who independently decides on its approval.

 

 1. SLUŽBENE PROPUSNICE

Pravila o izdavanju i upotrebi službenih akreditacija donosi organizator, a o njima obavještava izlagača. Službena propusnica se izdaje na ime osobe koju akreditira izlagač/posjetitelj i koja je njezin jedini ovlašteni korisnik. Ukoliko dođe do zlouporabe, organizator može povući izdanu službenu propusnicu, a osoba koja ju je zlouporabila trajno će se udaljiti sa sajma. Navedena pravila vrijede za čartere, dobavljače i agente.

Na sajmu sudjeluju izlagači, te registrirani čarteri, agenti i poslovni posjetitelji. Kao čarter tvrtka može izlagati svaka tvrtka koja u svom vlasništvu ili centralnom bukingu ima bar jedno plovilo. Kao agent/broker, tvrtka može posjetiti sajam isključivo ako u svom vlasništvu ili centralnom bukingu nema niti jedno plovilo; također ne smije nuditi druge robe ili usluge čarteru za koju zahtjeva bilo kakvu vrstu kompenzacije. Kao dobavljač može izlagati, ili sajam posjetiti, tvrtka tj, ponuđač robe ili usluge u čarter industriji.

Ulaz je dozvoljen samo posjetiteljima sa akreditacijom. Čarteri i dobavljači koji ne izlažu na sajmu imaju mogućnost registrirati se kao posjetitelji sa profesionalnom propusnicom. Potrebno je ispuniti prijavnicu koja mora biti odobrena od strane organizatora. Cijena profesionalne registracije za čartere i dobavljače iznosi 300,00 € za jednodnevno sudjelovanje na sajmu, tj 500,00 € za sudjelovanje tokom cijelog sajma. Osim naknade za registraciju, tvrtka – posjetitelj plaća 15,00 € po osobi, tj registriranom predstavniku čiji je broj neograničen. Navedene cijene su izražene bez PDV-a.

Artikl “Broker Package” mogu naručiti samo tvrtke koje se bave isključivo posredovanjem usluge smještaja na plovilima, a pritom ne posjeduju plovila niti ih imaju u menadžmentu niti u centralnom bukingu. Tvrtke-dobavljači usluge ili robe za čarter također ne mogu naručiti ovaj paket.

Artikl “Broker Package” između ostalog uključuje i voucher sa popustom na smještaj koji mogu koristiti samo tvrtke koje nemaju sjedište u RH.

 

 1. OFFICIAL PASSES

The exhibitors’ passes are not transferable. The official pass is issued on the name of the person accredited by the exhibitor who is his only authorized user. In case of abuse, the organizer may withdraw the official pass and the person who abused it will be permanently alienated from the expo. The same principals apply to charter passes, supplier passes and brokers’ passes.

The expo is open to exhibitors and registered charter-brokers and can be entered only with an expo pass. A fleet operator is a company that owns or manages charter yachts. A supplier company offers goods or services in the charter industry. A charter broker is a company that mediates charter but does not own or manage charter yachts. It also does not offer any goods or services to the charter industry.
A “Broker package” can be purchased only by a charter broker. The voucher for discounted accommodation cannot be used by Croatian companies.

It is possible to apply for a visitor’s business pass – meant for charters and suppliers that are not exhibiting. It is necessary to submit an application form which must be approved by the organizer. The cost of registration is 300,00 € for a daily participation, or 500,00 € for 3-day participation.
Additional to the registration fee, the company is obligated to pay 15,00 € per person or company representative. The number of company representatives is not limited and VAT is not included in listed prices.

 

 1. FOTOGRAFIJE, AUDIO, VIDEO ZAPISI I REKLAMNI MATERIJALI

Organizator je tijekom sajma ovlašten nesmetano fotografirati te izrađivati druge vrste video i audio zapisa u ustupljenim izložbenim prostorima i koristiti ih za vlastite i opće potrebe. Izlagači se u tom pogledu, odriču bilo kakvih autorskih prava i potraživanja, a sami nemaju ovlasti za takva snimanja bez posebnog odobrenja organizatora, osim unutar vlastitog izložbenog prostora.Izlagač je ovlašten svoj reklamni materijal stavljati na raspolaganje posjetiteljima samo unutar prostora koji je zakupio, dok će, u protivnom, organizator zaplijeniti i ukloniti sav reklamni materijal izlagača koji se nađe izvan njegovog štanda.

 

 1. PHOTOS, AUDIO & VIDEO RECORDS AND PROMOTIONAL MATERIAL

The organizer is entitled to freely photograph and make other video or audio records during the fair in the assigned exhibition spaces and use them for private and commercial use. Exhibitors in this regard, disclaim any copyrights and claims, while they themselves have no authority for such recording without the special authorization from the organizer, except within their own exhibition space. The exhibitor is entitled to make his promotional material available to visitors only within his leased space; otherwise the organizer shall confiscate and remove all promotional material of the exhibitor found outside of his appointed stand.

 

 1. ČIŠĆENJE IZLOŽBENIH PROSTORA

Organizator preuzima brigu oko čišćenja sajamskih prolaza, ulaza i drugih površina koje zajednički koriste svi izlagači i posjetitelji.Čišćenje štandova i eksponata isključiva je obveza izlagača.Na temelju pismene narudžbe, organizator izlagaču može pružiti uslugu čišćenja štandova, za koju će mu ispostaviti račun. Čišćenje se naplaćuje 10,00 € po m2, a obračunava se cijela površina štanda. Cijena je izražena bez PDV-a. Svi izlagački prostori moraju biti čisti i uredni za radnog vremena sajma; u protivnom će organizator obaviti čišćenje, a račun ispostaviti korisniku prostora.

 

 1. CLEANING OF THE EXHIBITION SPACES

The organizer shall assume the cleaning of the exhibition passages, entrances and other common areas. Cleaning of the stands and exhibits is the solemn obligation of the exhibitor. On the basis of written order, the organizer can provide the cleaning service to the exhibitor, for which he will issue an invoice. The cleaning of the booth is charged 10,00 € per m2, for the total surface of the booth. Price is ex.VAT. All booths must be clean and orderly at all times during the opening hours of the expo. If that should not be the case, the organizer will have the booth cleaned and the exhibitor will be billed for the service.

 

 1. PROMOTIVNI ČARTER TJEDNI (odnosi se samo na čarter izlagače)

Sve registrirane čarter tvrtke (izlagači) obvezuju se staviti organizatoru na raspolaganje jedan čarter tjedan po sljedećim parametrima; – čarter plovilo sa najmanje 3 kabine (iznimno se mogu prihvatiti I plovila sa dvije kabine) – period sedmodnevnog najma između 12.05.2018. i 13.10.2018. (iznimno se mogu prihvatiti i drugi termini) – dodatni troškovi kao što su transit log – čišćenje, comfort pack, vanbrodski motor i sl. ne trebaju biti uključeni; navedene usluge se naplaćuju po cjeniku, kao i depozit – na definirani promotivni tjedan čarter tvrtka odobrava dugoročnu opciju od trenutka prijave na sajam te potpisuje ICE vaučer za promotivni tjedan – promotivni tjedan organizator može iskoristiti po vlastitom nahođenju, tj. osobno iskoristiti, ustupiti bez naknade ili preprodati. – opcija se otkazuje ako se ne potvrdi najkasnije 24 sata prije ukrcaja.

Ako se promotivni tjedan iskoristi tj. opcija potvrdi, čarter će za isti ispostaviti račun sa 50% last minute popusta, a organizator – Jadranski skiperi d.o.o. će ispostaviti račun za agencijsku proviziju u iznosu 50% sa uključenim PDV-om. Na taj način nikakve transakcije nisu potrebne. Za navedeni promotivni tjedan sklapa se standardni ugovor o agencijskom poslovanju u tuđe ime i za tuđi račun. Izlagač pri prijavi predlaže promo tjedan, a organizator ima pravo prihvatiti ili odbiti ponuđenu opciju, te sukladno (ne)odobriti izuzeće od naknade. Ako se dugoročna opcija ne definira pri registraciji, organizator može naplatiti naknadu od 300 EUR prema službenom cjeniku sajma.

NOVO: Osim vansezonskog termina predviđenog za promotivni tjedan, čarter tvrtka može organizatoru odobriti korištenje istog promotivnog plovila i u last minute opciji. Ako je definirano plovilo raspoloživo u drugom terminu osim navedenog, organizator može zatražiti korištenje istog najranije 2 dana prije traženog termina. Čarter tvrtka može odobriti ili uskratiti zahtjev, u skladu sa svojim mogućnostima.
Ako organizator promotivni tjedan čartera proslijedi čarter agenciji koja sudjeluje na sajmu, primjenjuje se isti proces, ali je korisnik promotivnog tjedna agencija, a ne organizator.

Napomena: Članak 13. ne primjenjuje se na izlagače iz kategorije “dobavljači”.

 

 1. PROMOTIONAL CHARTER WEEKS (applicable only to fleet operators)

All charter exhibitors are obligated to put at disposal one charter week for the organizer according to the following parameters: Vessel with a minimum of 3 cabins (2-cabin vessels can be exceptionally accepted). Promotional charter week period has to be set between May 12th, 2018 and October 13th, 2018. (Other periods can be accepted on request). Extra costs such as transit log, final cleaning, comfort pack, outboard engine, security deposit etc. do not need to be included, but paid according to the price list. After registration but before the beginning of the expo, the exhibitor is obligated to put a long-term option on a defined charter week and sign the ICE Promotional Week Voucher. If the long term option is not defined before the beginning of expo, the organizer can charge a fee of 300 EUR as per price list. The organizer is able to use the promotional charter week at his discretion; forward to a broker, for personal use, concede it without charge or resell it. In case promotional charter week remains unused 24 hours before embarkation, the long term option is to be canceled.

In case a promotional charter week is used by the organizer, invoices are set to a client discount of 50% and agency commission invoice in the amount of 50% with VAT included (if applicable) issued by organizer – Jadranski skiperi d.o.o. (same amount as client price) so there is no transactions necessary. Standard agency agreement rules apply. Any other invoicing option that is acceptable to both parties is possible. The charter exhibitor proposes the promotional week upon registration; the organizer can accept or deny the promotional offer thus apply the appropriate pricing.

NEW: Exceptionally, if both charter exhibitor and organizer agree, the off-season promotional boat can be used in a different period as a last minute but not earlier than 2 days prior to requested departure date. Exhibitor will approve or deny the last minute use according to own capabilities.

If the promotional week is forwarded to a charter broker, the process stays the same except the recipient of the week is not the organizer but the charter broker.

In the spirit of this promotion, both fleet operator and charter broker will try to use this promotional week to start, improve or widen business cooperation.

Note: Article 13 is not applicable for supplier exhibitors.

 

 1. DODATNE USLUGE

Dnevni gradski prijevoz – organizator će organizirati transfere za sve sudionike koji naruče uslugu prilikom popunjavanja registracijske forme, te borave Sheraton Zagreb Hotel-u. Usluga se plaća 20,00 € po osobi, uvećano za PDV i pretstavlja dio paketa sajamskih usluga.

Transfer sa zračne luke uz dnevni gradski prijevoz – organizator će organizirati transfere za sve sudionike koji naruče uslugu prilikom popunjavanja registracijske forme, te dostave potrebne detalje o svom dolasku/odlasku sa Zračne luke Zagreb. Bez navedenih detalja organizator ne garantira izvršenje usluge. Usluga se plaća 35,00 € po osobi uvećano za PDV, za transfer sa aerodroma i natrag, te uključuje korištenje dnevnog transfera tokom trajanja sajma i pretstavlja dio paketa sajamskih usluga.

Službeni party – rezervacija ulaznica se vrši isključivo putem registracijske forme. Detalji će biti objavljeni prije sajma, a ulaznice ne garantiraju sjedeća mjesta ili bilo kakve druge usluge. Cijena party ulaznice iznosi 15,00 po osobi uvećano za PDV i pretstavlja dio paketa sajamskih usluga.

Hotelski smještaj – rezervacija smještaja po povlaštenim cijenama moguća je samo u Sheraton Zagreb Hotel-u putem službene registracijske forme hotela koja se nalazi na službenoj stranici sajma. Naplatu vrši hotel prilikom prijave na hotelskoj recepciji. Kompletan proces rezervacije, naplate i pružanja usluge vrši se u skladu sa pravilnikom hotela.

 

 1. ADDITIONAL SERVICES – EXTRAS

Daily Shuttle – the organizer will arrange daily shuttle for all participants who ordered the service via registration form, and are accommodated in the official expo hotel. The service is charged 10,00 € per person ex.VAT and constitutes a part of the expo services package.

Airport transfers & Daily Shuttle – the organizer will arrange airport transfers for all participants who ordered the service via the registration form, and are accommodated in the Sheraton Zagreb Hotel. All participants are obligated to deliver required departure/arrival information in the registration form in order for the organizer to provide the service. It is charged 20,00 € per person ex.VAT, and includes the airport transfer and daily shuttle service during the three days of the expo duration, as part of the expo services package.

Official party ticket – tickets can only be ordered via registration form and do not guarantee sitting places or any special services. All details will be published before the expo. Party ticket is charged 35,00 € per person ex.VAT and constitutes a part of the expo services package.

Hotel accommodation – reservation of the hotel with special ICE price is possible only through the official Sheraton Zagreb Hotel registration form found on the official expo website. Payment is done at the hotel reception, at check-in. Terms and conditions of Sheraton Hotel Zagreb apply to the entire booking process and all services.

 

 1. ZAVRŠNE ODREDBE

U slučaju spora proizašlog iz nepridržavanja ili različitog tumačenja odredaba ovog ugovora, tj. prijavnice, organizator i izlagač sporazumno ugovaraju mjesnu nadležnost suda u Zagrebu.

 

 1. FINAL PROVISIONS

In case of dispute arising from non-compliance or different interpretation of the agreement, i.e. application form, the organizer and exhibitor agree that jurisdiction of the Courts in Zagreb shall apply.

 

 

Participant’s signature:

 

______________________________